Payment Information

현재 위치 HOME Payment Information Payment Information

Payment Information (ຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນຂອງລູກຄ້າ)

CARD ID
ລະຫັດລູກຄ້າ

Input your Card ID

DATE OF BIRTH (8 DIGITS)
ວັນເດືອນປີເກີດຂອງລູກຄ້າ (8 ຕົວເລກ)

DATE OF BIRTH

ກະລຸນາພິມ: ປີ ເດືອນ ວັນທີ (ຕົວຢ່າງ: 19900102)

  • ※ ສຳລັບລູກຄ້າ USD-KIP ແມ່ນຈະໄລ່ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
  • ※ ຫາກມີຂໍ້ສົງໄສກະລຸນາສອບຖາມ 021-417-900
상단 이동 버튼 이미지